Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
421 Лiквiдацiйна комiсiя у справах приватного торговельно-промислового акцiонерного товариства м. Харкiв 1928 1929
422 Всеукраїнське об'єднання з заготiвлi, контрактацiї, переробцi та збуту продуктiв бджiльництва Народного комiсарiату постачання УРСР (Укрбджiльництва), м.Харкiв 1932 1932
423 Мiнiстерство торгiвлi України та його попередники: народнi комiсарiати i уповноважений внутрiшньої i зовнiшньої торгiвлi та постачання УРСР (об'єднаний фонд) 1921 1992
424 Управлiння уповноваженого Народного комiсарiату зовнiшньої торгiвлi СРСР при Радi Народних комiсарiв УРСР(Уповнаркомзовнiшторг) СРСР при РНК УРСР), м. Харкiв 1921 1926
425 Український державний трест по проектуванню цивiльного будiвництва Народного комiсарiату комунального господарства УРСР (Укрпроектцивiльбуд), м. Харкiв. 1927 1935
426 Український трест Всесоюзного об'єднання з шовкiвництву при Народному комiсарiатi земельних справ Української РСР (Укршовкотрест), м. Харкiв 1930 1933
427 Мiсцевий комiтет всеросiйської професiйної спiлки робiтникiв медично-санiтарної працi при Народному комiсарiатi охорони здоров'я УРСР, м. Харкiв
428 Всеукраїнська контора Всесоюзного об'єднання по боротьбi зi шкiдниками сiльського та лiсового господарства, м. Харкiв 1930 1934
429 Лянцькорунський районний селянський будинок,м.Лянцькорунь, Кам'янецької округи.
430 Всеукраїнська контора iз заготiвлi, переробки та збуту птахопродуктiв при Всеукраїнському об'єднаннi з заготiвлi худоби (Укрзаготптах), м. Харкiв 1932 1933
431 Уповноважений Української радянської трудової армiї з палива на Донецьких залiзницях, м. Харкiв 1921 1922
432 Всеукраїнська контора автономної торговельної контори при Державному всесоюзному об'єднаннi тютюнової i махоркової промисловостi (Всеукраїнська контора Союз тютюнторгу), м. Харкiв 1931 1936
433 Ярмоленська волосна управа УНР, м. Ярмолець, Проскурiвського повiту, Подiльської губернiї 1918 1920
434 Всеукраїнське галузеве об'єднання борошно-мельної, олiйної, круп'яної та комбiкормової промисловостi Всеукраїнської контори Всесоюзного державного об'єднання по заготiвлi, зернових, бобових, круп'яних i фуражних культур (Укрмлин), м. Харкiв 1931 1934
435 Всеукраїнська автономна секцiя лiсової споживчої кооперацiї при Вукоопспiлцi (Укрлiсосекцiя), м. Харкiв 1931 1933
436 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi кондитерськими виробами при Всеукраїнський спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукопконд), м. Харкiв 1931 1932
437 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi одягом при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопдяг), м. Харкiв 1931 1932
438 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi бакалiйно-гастрономiчними та рибними товарами при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй, м. Харкiв 1930 1932
439 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi галантереєю при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопгалантерея), м. Харкiв 1931 1932
440 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi мануфактурою при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопмануфактура), м. Харкiв 1931 1932
441 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi залiзо-господарськими товарами при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопзалiзо), м. Харкiв 1931 1932
442 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi шкiрою при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопшкiра), м. Харкiв 1931 1932
443 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi товарарми дитячого постачання при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вуккоопдиттовари), м. Харкiв 1931 1932
444 Лiквiдацiйна комiсiя Всеукраїнського галузевого товариства оптово-роздрiбної торгiвлi силiкатними товарами при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй , м. Харкiв 1931 1931
445 Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi лiсопаливом, вугiллям, нафтопродуктами при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукооплiспаливо), м. Харкiв 1931 1933
446 Всеукрїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi меблями при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих органiзацiй (Вукоопмеблi), м. Харкiв 1931 1932
447 Ленiнградське представництво Всеукраїнської кооперативної спiлки, м. Ленiнград 1923 1927
448 Управлiння пожежно-сторожевої охорони споживчої кооперацiї УРСР при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперотивних органiзацiй, м. Харкiв 1932 1933
449 Український науково-дослiдний iнститут рацiоналiзацiї торгiвлi Народного комiсарiату постачання УРСР, м. Харкiв 1928 1933
450 Iзюмська повiтова земельно-лiквiдацiйна комiсiя, м. Iзюм, Харкiвської губернiї. 1918 1918
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии