Вища рада народного господарства УРСР (ВРНГ УРСР), м. Харкiв
Номер фонду 34
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 48312
Перейменування
Обласна рада народного господарства м. Харкiв. (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1918)
Вiддiл народного господарства та фiнансiв Тимчасового робiтничо-селянського уряду України, м. Суджа, з 27,12,1918 р. - м. Бєлгород, з 03,01,1919р.- м. Харкiв. (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Рада народного господарства України ( РНГ України), м. Харкiв, з 21,03,1919р.- м. Київ. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Обласне бюро ВРНГ РРФСР по вiдбудовi промисловостi на Українi при РНК УРСР (Промбюро), м. Харкiв (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Органiзацiйне бюро по вiдбудовi промисловостi на Українi при РНК УРСР (Промбюро), м. Харкiв (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Органiзацiйне бюро по вiдбудовi промисловостi на Українi при Всеукраїнському революцiйному комiтетi (Промбюро), м. Харкiв. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Українська рада народного господарства (УРНГ), м. Харкiв (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1923)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Секретарiат президiї. Бюджетна комiсiя. Iнспекцiя при президiї. Адмiнiстративно-фiнансове управлiння. Секретарiат. Iнформацiйне бюро. Юридичне бюро. Фiнансово-розрахункова частина. Господарська… 1927 1928
Президiя. Секретарiат президiї. Iнспекцiя президiї. Бюджетна комiсiя. Адмiнiстративно-фiнансове управлiння. Загальна канцелярiя. Юридичне бюро. Пожежний вiддiл. Планово-економiчне управлiння… 1928 1929
Президiя: Секретарiат президiї. Iнспекцiя при президiї. Бюджетна комiсiя. Адмiнiстративно-фiнансове управлiння: Загальна канцелярiя. Облiково-розподiльний вiддiл. Iнформацiйне бюро. Юридичне бюро… 1929 1930
Секретарiат президiї. Технiко-економiчна рада. Кантрольно-планове бюро. Iнформацiйне бюро президiї. Сектор перевiрки виконання. Адмiнiстративно-Фiнансове управлiння. Загальна канцелярiя… 1930 1931
Секретарiат президiї. Паливна комiсiя. Iнформацiйне бюро. Технiко-економiчна рада. Контрольно-планове бюро. Адмiнiстративно-фiнансовий сектор. Сектор перевiрки виконання. Науково-технiчний сектор… 1931 1932
Секретарiат. Органiзацiйно-технiчний вiддiл. Юридичне бюро. Фiнансова група. Сектор перевiрки виконання. Науково-дослiдний сектор. Секретарiат. Група науково-дослiдних установ. Науково-дослiдний… 1932
Документи з особового складу. Промбюро, УРНГ, ВРНГ (накази, анкети, облiковi картки, мандати, посвiдчення, заяви, списки), особовi листки. Вiдповiдальних працiвникiв та IТР пiдприємств ВРНГ СРСР i… 1919 1933
Особовi справи винахiдникiв. Та документи про винаходи двигунiв рiзних принципiв дiї, вибухових речовин та премiювання винахiдникiв… 1922 1929
Документи про будiвництво та реконструкцiю окремих закладiв, сiльськогосподарських машин i деталей (проекти, креслення, схеми, дiаграми… 1924 1932
Збiрники законiв, наказiв i обiжникiв Робiтничо-Селянського уряду УРСР i ВРНГ УРСР. Вiдомостi про випуск продукцiї Краматорським металургiйним заводом та Макiївською промислово-кооперативною артiллю… 1924 1931
Протоколи засiдань президiї УРНГ та ВРНГ УРСР,(накази, обiжники, iнструкцiї ВРНГ УРСР. Документи про органiзацiю УРНГ, роботу ВРНГ УРСР, стан i перспективи розвитку промисловостi та регулювання цiн… 1921 1933
Накази ВРНГ УРСР про порядок вирiшення майнових суперечок мiж державними установами та пiдприємствами. Протоколи засiдань арбiтражної комiсiї ВРНГ УРСР. Документи про вирiшення майнових суперечок мiж… 1921 1932
1921,1923-1925 Президiя. 1925-1926 Iнспекцiя при президiї. 1919,1921 Управлiння справами. 1925 Адмiнiстративно-органiзацiйний вiддiл. 1930 Iнструкторсько-iнспекторське управлiння. 1921… 1919 1933
1919,1921-1925 Протоколи засiдань президiї УРНГ, економiчної секцiї ВРНГ УРСР, наради голiв губраднаргоспiв України з питань боротьби з фiнансовою кризою, стану промисловостi та iн. Положення ВРНГ… 1919 1925
Протоколи засiдань шляхової секцiї вiддiлу водного транспорту Укрраднаргоспу. Положення президiї ВРНГ УРСР про науково-технiчний вiддiл ВРНГ УРСР. Документи про дозвiл на вивезення товарiв з України… 1919 1925
1919,1921-1931Мiсцевий комiтет профспiлки ВРНГ УРСР. 1919 1931
1919 Президiя Управлiння справами. Органiзацiйно-iнструкторський вiддiл. Iнформацiйний вiддiл. Господарський вiддiл. Тютюнова промисловiсть. Вiддiл водного транспорту. Гiрничозаводський та… 1918 1919
1920 Президiя Управлiння справами. Органiзацiйно-адмiнiстративний вiддiл. Органiзацiйний вiддiл. Полiграфiчний вiддiл. Вiддiл будматерiалiв. Тютюновий вiддiл. 1920-1921 Вiддiл металу: - виробничо… 1920 1922
Президiя Управлiння справами. Контрольно-виконавче бюро. Органiзацiйно-адмiнiстративний вiддiл. Господарський вiддiл. Виробничо-технiчний вiддiл. Вiддiл економiки працi. Економiчний вiддiл. Лiсове… 1921
Президiя Управлiння справами. Органiзацiйно-адмiнiстративний вiддiл. Контрольно-наказовий стiл. Адмiнiстративна трiйка. Редакцiйно-видавничiй вiддiл. Промислове управлiння. Вiддiл крупно… 1922
Президiя. Шефська комiсiя при президiї. Трiйка наслiдголу при президiї. Адмiнiстративно-органiзацiйний вiддiл. Контрольно виконавчий пiдвiддiл. Господарський вiддiл. ( касово-розрахунковий пiдвiддiл… 1923
1922 Президiя. 1919-1920,1922-1923 Управлiння справами. 1921 Секретарiат. Органiзацiйний вiддiл. 1922 Органiзацiйно-адмiнiстративний вiддiл. 1921-1922 Виробничо-технiчний вiддiл. 1920,1922-1923… 1919 1923
Президiя. Центральне бюро ревiзiйних комiсiй. Управлiння справами. Редакцiйно-видавничий вiддiл. Адмiнiстративно-органiзацiйне управлiння. Адмiнiстративно-фiнансове управлiння. Економiчне управлiння… 1923 1924
Президiя. Секретарiат президiї. Управлiння справами. Ревiзiйна комiсiя. Адмiнiстративно-органiзацiйне управлiння. Секретарiат. Iнформацiйний вiддiл. Загальна канцелярiя. Господарська частина… 1924 1925
Президiя. Арбiтражна комiсiя. Бюджетна комiсiя. Комiсiя по боротьбi з ажiотажем i спекуляцiєю. Ревiзiйна комiсiя. Адмiнiстративно-органiзацiйне управлiння: Секретарiат. Правовий вiддiл. Облiково… 1925 1926
Секретарiат президiї ВРНГ УРСР. Особлива нарада з якостi продукцiї. Бюджетна комiсiя ВРНГ УРСР. Звiтно-ревiзiйний вiддiл. Об'єднана ревiзiйна комiсiя при ВРНГ УРСР. Ревiзiйна комiсiя пiвденнорудного… 1926 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии