Головне архiвне управлiння при радi мiнiстрiв Української РСР, м. Київ.
Номер фонду 14
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1989
Кількість справ 9014
Перейменування
Головне архiвне управлiння Позашкiльного вiддiлу Народного комiсарiату освiти УРСР, м. Київ. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Архiвна секцiя Всеукраїнського комiтету охорони пам'яток мистецтва i старовини (ВУКОПМИС), м. Київ. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Архiвна секцiя Всеукраїнського комiтету охорони пам'яток мистецтва i старовини (ВУКОПМИС), м. Київ. (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1921)
Головне архiвне управлiння при Народному комiсарiатi освiти УРСР (Головархiв), м. Харкiв. (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1923)
Центральне архiвне управлiння при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комiтетi (Укрцентрархiв, з 1927р.-ЦАУ), м. Харкiв, м. Київ (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1938)
Архiвне управлiння Народного Комiсарiату внутрiшнiх справ УРСР, м. Київ. (Початкова дата: 1938, Кінцева дата: 1940)
Архiвний вiддiл Народного комiсарiату внутрiшнiх справ УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1940, Кінцева дата: 1941)
Архiвне управлiння Народного Комiсарiату внутрiшнiх справ УРСР, м. Київ. (Початкова дата: 1941, Кінцева дата: 1941)
Управлiння державними архiвами Народного комiсарiату внутрiшнiх справ УРСР, мм. Златоуст, Київ. (Початкова дата: 1941, Кінцева дата: 1944)
Архiвне управлiння Народного комiсарiату внутрiшнiх справ УРСР, з березня 1946р.- Мiнiстерства внутрiшнiх справ УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1944, Кінцева дата: 1960)
Архiвне управлiння при Радi Мiнiстрiв УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1960, Кінцева дата: 1974)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1920р. Архiвна секцiя Всеукраїнського комiтету охорони пам'яток мистецтва i старовини (ВУКОПМИС). Особлива Всеукраїнська архiвна комiсiя (ОВК). 1921-1922 Загальна канцелярiя, до 03,09,1921р… 1920 1944
Документи з особового складу (накази Наркомосвiти УРСР за 1921р.- ЦАУ УРСР за 1928-1931,1935, Архiвного вiддiлу НКВС УРСР за 1939,1940рр. з особового складу; розпорядження Шадринської евакогрупи… 1920 1944
1945-1970 Секретарiат. 1971-1981,1984-1988 Канцелярiя. 1982-1983 Прийомна. 1973-1988 Редакцiя науково-iнформацiйного бюлетеня "Архiви України". 1971-1983 Мiсцевий комiтет. 1984-1986… 1945 1988
1947-1970,1975-1988 Плани дiяльностi та звiти архiвних установ. 1947 1988
Документи з особового складу. 1945 1988
Секретно 1918 1988
опис 7 1943- 1951, 1955-1960 Вiддiл використання документальних матерiалiв 1945- 1948, 1950-1963 Органiзацiйно-iнспекторський вiддiл 1946,1949 Секретарiат 1946-1961 Вiддiл комплектування… 1943 1989
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии