Вищий арбiтражний суд України
Номер фонду 7
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1993
Кількість справ 1546
Перейменування
Державний арбiтраж при Радi Народних Комiсарiв УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1933)
Державний арбiтраж при Радi Народних Комiсарiв УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1944, Кінцева дата: 1946)
Державний арбiтраж при Радi Мiнiстрiв УРСР, м. Харкiв (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1953)
Державний арбiтраж Мiнiстерства юстицiї УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1953, Кінцева дата: 1954)
Державний арбiтраж при Радi Мiнiстрiв УРСР, м. Київ, (з 18.04.1991 р. при Кабiнетi Мiнiстрiв УРСР) (Початкова дата: 1954, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Протоколи Президiї, матерiали Пленуму та Ради суддiв, накази з основної дiяльностi, статистичнi звiти, штатнi розписи та змiни до них, бухгалтерськi звiти, баланси, зведенi статистичнi звiти з… 1991 1993
Справи за позовом установ та органiзацiй. 1931 1933
Iнструктивнi вказiвки, iнформацiйний лист Державного арбiтражу при Радi Мiнiстрiв СРСР про роботу арбiтражiв. Протоколи засiдань колегiї арбiтражу, республiканських нарад головних арбiтрiв та… 1944 1991
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии