Кабiнет Мiнiстрiв України
Номер фонду 2
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1995
Кількість справ 73012
Перейменування
Народний Секретарiат Української Робiтничо-Селянської Республiки, м. Харкiв. з 12.02.1918р.-м. Київ, з 27,02,1918р.-м. Полтава, з 12,03,1918р.- м. Єкатеронославль, з 22,03,1918р. - м. Таганрог (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Тимчасова Робiтничо-Селянська Влада України, м. Суджа, з 27.10.1918р.- м. Харкiв (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Рада Народних Комiсарiв Української Соцiалiстичної Радянської Республiки (РНК УРСР), м. Харкiв, з 21,03,1919р.-м. Київ, з другої половини серпня 1919р.- м. Чернiгiв (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Рада Народних Комiсарiв Української Радянської Соцiалiстичної Республiки (РНК УСРР, Раднаркому УРСР), м. Харкiв, з 1935р.-м. Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1946)
Рада Мiнiстрiв Української РСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1991)
Кабiнет Мiнiстрiв Української РСР (Початкова дата: 1991, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Документи про формування Тимчасового Робiтничо-селянського Уряду України, його дiяльнiсть та дiяльнiсть Раднаркому (декрети, постанови. розпорядження, положення та iнструкцiї Раднаркому та наркоматiв… 1918 1920
2 Протокольна частина сектор з пiдготовки матерiалiв до засiдань Кабiнету Мiнiстрiв України Вiддiл взаємодiї з комiсiї ВР України та мiсцевими органами виконавчої влади Вiддiл по зв"язках iз СНД… 1986 1995
Секретарiат Голови РМ УРСР. Секретарiат заступника Голови РМ УРСР. Група листiв. Протокольна група. Загальний вiддiл. Секретарiат РМ УРСР зi справ оборони. Паливний сектор. Сектор нафтопродуктiв… 1950 1954
1955-1961 Секретарiат Голови РМ УРСР. Секретарiат заступника Голови РМ УРСР. Група листiв. Протокольна група. Iнформацiйно статистична група. Центральна бухгалтерiя. Господарське управлiння. 1955… 1955 1961
1962-1964 Приймальня голови РМ. Група листiв, з 1964р.- листiв, заяв та жалоб працiвникiв. Протокольна частина. Загальна канцелярiя. Перший вiддiл. Група з питань зовнiшнiх економiчних зв'язкiв… 1962 1964
Секретно 1928 1983
Секретно 1937-1953 Iнформацiї, довiдки, листування з облвиконкомами про репатрiацiю польських дiтей до Польщi, прийом, рух, працевлаштування репатрiйованих радянських громадян, заяви про розшук… 1937 1991
Секретарiат управлiння справами (постанови ЦВК i РНК СРСР, РПО, ЦК/б/у, ВУЦВК та РНК УРСР з питань полiтичного, органiзацiйного, господарського та культурного будiвництва; протоколи Засiдань РНК та… 1924
Постанови, Циркуляри ЦВК i РНК СРСР, РПО, РНК УРСР про загально- промисловий план, пiдготовку до посiвної компанiї, ремонт дорiг стратегiчного значення; листування з ВРНГ та РПО, СРСР, ВУЦВК та… 1926 1930
1920-1936 Постанови та протоколи. 1936-1949 Управлiння справами Раднаркома-Радмiна УРСР. 1938-1939 Загальний секретарiат. Постiйна комiсiя по регулюванню органiзованого набору робiтникiв при РНК… 1920 1949
Особовi справи. 1918 1930
Секретарiат управлiння справами (постанови розпорядження, ЦВК i РНК, СРСР, РПО, ВУЦВК ТА УЕР про контроль за виконанням наркоматами та центральними установами УРСР постанов вищих органiв влади, змiни… 1925
1921 Управлiння справами. Довiдкова частина секретарiату. 1922-1923р. Секретарiат. 1923р. Загальний секретарiат. Iнформацiйне бюро. Консультацiйна комiсiя. Кошторисно-фiнансовий вiддiл. Бухгалтерiя… 1921 1923
1965-1975 Приймальня, з 1966р. - Секретарiат РМ УРСР. Протокольна частина. Загальний вiддiл. Група з адмiнiстративних органiв та соцiального забезпечення, з 1970р.- вiддiл. Вiддiл сiльського… 1965 1975
Журнали реєстрацiї вхiдних та вихiдних паперiв. 1965 1967
Секретарiат Голови РМ УРСР. Протокольна частина. Загальна частина. Оргiнструкторський вiддiл. Вiддiл науки та технiки. Вiддiл з плану, фiнансiв, працi та зарплатнi. Вiддiл важкої промисловостi… 1976 1992
Секретно 1986 1988
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии