21 лютого 2013 року

Порядок денний колегії включав наступні питання:

1. основні підсумки роботи ЦДАВО України у 2012 році та пріоритети 2013 року, доповідала директор архіву Маковська Н.В.

2. правила роботи архівних установ України: інновації та традиції. Доповідала Христова Н.М., завідувач відділу УНДІАС.
ЦДАВО України


Основні підсумки 2012 рокуІ. Основні організаційні заходи


У 2012 р. діяльність ЦДАВО України спрямовувалась на виконання пріоритетних завдань архівної галузі, Плану розвитку архівної справи. Основні напрями роботи архіву у 2012 р. також враховували необхідність чіткої реалізації Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”; виконання Указів Президента України; постанов Кабінету Міністрів України; наказів, рішень колегії, розпоряджень та доручень Державної архівної служби України. У пріоритетному порядку здійснювалося першочергове приймання на постійне зберігання документів НАФ ліквідованих установ та документів, що зберігаються в установах понад встановлені терміни; виконання завдань Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки; документаційне забезпечення діяльності органів влади, робота з владними структурами як джерелами комплектування архіву; забезпечувалося право доступу громадян до архівної інформації, зокрема й отримання громадянами інформації, необхідної для вирішення соціальних питань. На виконання доручення Кабінету міністрів України від 27.05.2009 р. № 764 — ДСК щодо прискорення роботи з перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації колишнього СРСР та приведення їх у відповідність до вимог законодавства України продовжувалася робота з перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації колишнього СРСР.


На виконання Указу Президента України від 06.04. 2011 р. № 407/2011 “Про затвердження Положення про Державну архівну службу” підготовлено та наказом Міністерства юстиції України від 21.05.2012 № 756/5 затверджено нове Положення про ЦДАВО України. Згідно з ним внесено зміни до положень про структурні підрозділи та в посадові інструкції, які затверджені наказом директора та вводяться в дію з 01.01.2013. На виконання наказу Укрдержархіву від 15.08.2012 № 146 розроблено Профілі професійної компетенції посад державних службовців.


Діяльність ЦДАВО України здійснюється відповідно до річного плану та плану організаційної роботи. Робота колегії, експертно-перевірної комісії (ЕПК), науково-методичної ради архіву регламентується окремими положеннями. Склад колегії ЦДАВО України затверджено наказом Державного комітету архівів України від 15.02.2010 р. № 22, зміни у складі — наказом Державної архівної служби від 08.02.2112 р. №19. В архіві діють Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідно до плану організаційної роботи в архіві проведено 10 засідань колегії, на яких розглядались, зокрема, питання: Підсумки роботи ЦДАВО України у 2011 р. та завдання на 2012 р.; Дотримання співробітниками архіву вимог Закону України «Про державну службу»; Хід виконання планових завдань; Стан розсекречення архівних документів та розширення доступу до них дослідників; Про виконання рішень колегії ЦДАВО України; Про порядок зберігання та користування документами ЦДАВО України, що мають в оформленні або в додатках до них матеріальні цінності, та музейних предметів; Путівник по фондах ЦДАВО України: стан підготовки та проблеми на основному етапі; Про стан роботи по підготовці в ЦДАВО України фондових і міжфондових покажчиків; Про стан виконання антикорупційного законодавства; Про роботу із запитами та зверненнями громадян; Про організацію роботи ЦДАВО України із ЗМІ; Організація роботи з кадровим резервом; Про комплексне перевіряння діловодства і архівної справи в Державному агентстві водних ресурсів України; Про підготовку ЦДАВО України до роботи в осінньо - зимовий період 2012-2013 рр.; Про підготовку звітів про роботу за 2012 рік та планування на 2013 рік; Визначення пріоритетів розвитку архіву на 2013 р.; Стан протипожежної безпеки; Про відзначення професійного свята; Аналіз підготовки планів роботи на 2013 рік. Ведення протоколів, оформлення рішень колегії забезпечує секретар колегії. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють директор архіву та його заступники.


За окремими планами працювали експертно-перевірна комісія, звужений склад експертно-перевірної комісії, пожежно-технічна комісія, комісія з розшуку. Відповідно до річного плану відбулося 4 засідання науково-методичної ради, усі засідання оформлено протоколами. На засіданнях обговорювались питання підготовки путівника по фондах ЦДАВО України; статті працівників архіву; збірники документів, підготовані працівниками архіву; інструкції, правила, порядок.


З метою надання організаційно-методичної допомоги установам у вдосконаленні та організації діловодства й архівної справи (що було визначено одним з пріоритетів звітного року) проводились комплексні (12), тематичні (14) та контрольні (12) перевірки стану діловодства та архівної справи, а також нормативно-методичного забезпечення експертизи цінності документів у центральних органах державної влади, інших центральних органах і установах – джерелах комплектування ЦДАВО України.


26 січня 2012 р. у ЦДАВО України проведено семінар-навчання для працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України на тему “Архів Верховної Ради України як складова Національного архівного фонду”. В семінарі взяли участь Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України В.Б. Яловий, керівник Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України В. М. Миронов, заступник керівника Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України – завідувач відділу організації та ведення діловодства в Апараті Верховної Ради України Н. В. Никифорова, 40 працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, директор ЦДАВО України Н. В. Маковська, заступники директора та керівники структурних підрозділів, співробітники архіву. 18 грудня 2012 р. проведено нараду-семінар для співробітників Державної реєстраційної служби України з питань організації діловодства.


Директор архіву брала участь у засіданнях колегії, нормативно-методичної комісії, науково-видавничої ради Укрдержархіву, а також засідань редколегій, Всеукраїнської спілки краєзнавців, круглих столів, семінарів; заступник директора С. Савлук, начальник відділу формування НАФ і діловодства Н. Губенко та співробітники відділу як члени ЕК установ-фондоутворювачів - у засіданнях ЕК цих установ; заступник директора Берковська О. Б., заступник директора - головний зберігач — в спільних засіданнях науково-методичних рад ЦДАВО України та ЦДЕА України. Заступник директора ЦДАВО України О. Б. Берковська та начальник відділу використання інформації документів О. Г. Єфремова взяли участь у круглому столі з питань відкритого доступу до документів радянського періоду, проведеного Державною архівною службою України.


19-20 вересня 2012 р. ЦДАВО України відвідали працівники державних галузевих архівів України у рамках стажування з питань організації обліку документів Національного архівного фонду, яке відбулося у Державній архівній службі України. Відповідно до програми стажування начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДАВО України Т. П. Папакіна провела практичні заняття для двох груп слухачів за темою: “Облік документів Національного архівного фонду, копій страхового фонду та фонду користування у ЦДАВО України” та виступила на засіданні круглого столу за участю представників державних архівних установ щодо організації та проведення перевіряння наявності та стану документів НАФ, внесення змін до облікових документів та організації розшуку відсутніх документів.


На виконання наказів, розпоряджень, доручень Укрдержархіву було підготовлено та надано інформації:

• щотижнево про роботу архіву із засобами масової інформації;

• щоквартально про надання інформації для публікації в бюлетені «Вісник Державного комітету архівів України»;

• про виконання Указу Президента України від 07. 02. 2008 р. № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”;

• про висвітлення діяльності ЦДАВО України у ЗМІ та співпрацю з інститутами громадянського суспільства;

• про співпрацю в рамках Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей;

• про співпрацю з Американським музеєм Голокосту та співпрацю в проекті “Іудаїка”;

• про перегляд грифів секретності документів;

• щодо обсягів видатків на легалізацію програмного забезпечення;

• про супровід сайту;

• про підготовку виставок та виявлення документів;

• про проведення щорічної оцінки державних службовців, декларування ними доходів, про роботу з кадрами та підвищення кваліфікації працівників архіву.

Інформація про роботу архіву (режим роботи, графіки особистого прийому громадян керівництвом архіву, склад і зміст джерельної бази, довідковий апарат, проведені заходи, виставки, семінари, міжнародне співробітництво та ін.) висвітлюється в рубриках веб-сайту ЦДАВО України.ІІ. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій


Формування Національного архівного фонду здійснювалось відповідно до затвердженого плану роботи, визначених пріоритетних завдань 2012 р.

Підготовлені до передавання на державне зберігання документи 33 установ загальною кількістю 11962 од.зб. при плані 11700 од.зб. План комплектування виконано на 152 %. Фактично на державне зберігання надійшли документи 33 установ кількістю 8901 од.зб., в т.ч. 2619 од.зб. з особового складу (при плані 5639 од. зб.) фондів:

ф. 2 Кабінет Міністрів України 1996

1997 3 од.зб.

793 од.зб.

ф. 14 Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України 1971-1974 138 од.зб.

ф. 296 Українська республіканська спілка споживчих товариств 1991

15 од.зб.

ф. 342 Міністерство охорони здоров'я УРСР 1988-1990 466 од.зб.

ф. 400 Головне управління державного страхування УРСР 1983-1991 166 од.зб.

ф. 1254 Українське республіканське управління Держстандарту СРСР 1943-1991 248 (о/с) од.зб.

ф. 4648 Рада у справах релігій при Кабінеті Міністрів України та її попередники 1944-1994 149 (о/с) од.зб.

ф. 4668 Українське республіканське управління з гідрометеорології Державного комітету СРСР з гідрометеорології 1983-1991 145 од.зб.

ф. 4735 Науково-виробниче об'єднання з газопостачання та газифікації ДКЖКГ 1971-1992 252 од.зб.

ф. 4981 Українське територіальне управління Державної інспекції з якості експертиз товарів Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР 1960-1988 65 (о/с) од.зб.

ф. 5110 Українське товариство дружби та культурного зв'язку з зарубіжними країнами 1986-1992 106 од.зб.; 58 (о/с) од.зб.

ф. 5199 Міністерство побутового обслуговування населення УРСР 1965-1991 329 од.зб.; 163 (о/с) од.зб.

ф. 5223 Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України 1989-1991 33 од.зб.; 49 (о/с) од.зб.

ф. 5252 Державний комітет України у справах національностей та релігій та його попередники 2000-2011/1991-2011 462 од.зб.; 267 (о/с) од.зб.

ф. 5283 Державна адміністрація зв'язку 2011-2012 24 од.зб.

ф. 5283 Державна служба зв'язку 2011-2012 8 од.зб.

ф. 5285 Український інститут національної пам'яті 2006-2011 4 од.зб.; 5 (о/с) од.зб.

ф. 5287 Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державна служба технічного регулювання 1991-2012 1250 од.зб.; 389 (о/с) од.зб.

ф. 5288 Державна інспекція з енергозбереження НАЕР 1996-2011 283 од.зб.

ф. 5289 Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 1993-2011 273 од.зб.; 129 (о/с) од.зб.

ф. 5290 Державна авіаційно-пошукова рятувальна служба МНС України 2004-2011 122 од.зб.

ф. 5291 Державне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство “Укрліфт” 1967-1994 277 (о/с) од.зб.

ф. 5292 Підвідомчі організації Мінпобуту УРСР 1954-1994 271 од.зб.; 737 (о/с) од.зб.

ф. 5294 Українська газова корпорація “Укргаз”, Державна акціонерна холдінгова компанія “Укргаз” 1991-1998 175 од.зб.

ф. 5295 Дочірня компанія “Укргаз” НАК “Нафтогаз України” 1998-2011 242 од.зб.

ф. 5296 Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України 2005-2011 39 од.зб.

ф. 5297 Державний комітет України у справах захисту прав споживачів 1992-1999 24 од.зб.; 32 (о/с) од.зб.

ф. 5298 Державна служба заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 1996-2011 32 од.зб.

ф. 5299 Державна гідрометеорологічна служба МНС України та її попередники 1991-2000 86 од.зб.; 2002-2011 147 од.зб.;

ф. 5300 Центральна спілка споживчих товариств 1992-2000 134 од.зб.ф.

ф. 5301 Антимонопольний комітет України 1993-1997 161 од.зб.

ф. 5302 Центр обробки запитів членів Світової організації торгівлі та Світової організації торгівлі та їх інформування 2006-2012 23 од.зб.

ф. 5303 Державна служба туризму і курортів 2006-2011 33 од.зб.


На державне зберігання до архівосховища відділу режимно-секретної роботи протягом року прийнято 126 секретних справ (105% плану) фондів:

ф. 5233 (Адміністрація Президента України), ф. 4949 (Міністерство транспорту УРСР), ф. 5281 (Фонд державного майна України), ф. 4648 (Рада у справах релігій при КМУ та її попередники: уповноважені Ради в справах релігій при РМ СРСР по УРСР ) (об'єднаний фонд), ф. 5293 (Національна акціонерна компанія “Надра України”), ф. 3665 (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України).

Відповідно до плану проведено 12 комплексних перевірок організації роботи діловодних й архівних служб установ-фондоутворювачів.

Також проведено 14 тематичних перевірок окремих напрямків діяльності діловодних та архівних служб установ-фондоутворювачів, 12 контрольних перевірок щодо виконання пропозицій з питань поліпшення роботи діловодних служб та архівів установ за результатами попередніх комплексних перевірок.

Поза планом за участю співробітників відділу проведено перевірки формування справ законів та законопроектів в комітетах і фракціях Верховної Ради України.

Установам-фондоутворювачам надавалась методична та практична допомога у підготовці описів справ управлінської документації (12622 спр. при плані 9230 спр. - 136%) та з особового складу (8976 спр. при плані 5500 спр. - 163%); у підготовці номенклатур справ (40423 статей при плані 27100 статей - 149%); у підготовці актів про вилучення до знищення документів, що не внесені до НАФ (8305 позицій акта при плані 3000 позицій - 277%); в розробці інструкцій з діловодства, положень про ЕК та архівні підрозділи та служби діловодства. У 2012 р. до ЦДАВО України надійшло звернення від Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” щодо надання методичної та практичної допомоги в організації роботи з електронним інформаційним продуктом (інформаційна стрічка Укрінформу), який виробляє, розповсюджує та зберігає Укрінформ. ЦДАВО України разом з Укрінформ та Центральним державним електронним архівом України дійшли згоди опрацювати дане питання у 2013 році.


Велика увага приділялась уточненню списків джерел формування НАФ. Ця робота проводилась на виконання Указів Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 6 квітня 2011 року № 370/2011 “Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року № 346 “Про ліквідацію урядових органів”.

Зміни, що відбулися в системі центральних органів виконавчої влади, відображено у картотеках обліку роботи з установами та ліквідованих установ-фондоутворювачів.


У 2012 р. відбулось 13 засідань ЕПК, на яких було схвалено та погоджено:

• описів справ управлінської документації 104 установ кількістю 21636 од.зб. при плані 7260 (298%);

• описів справ з особового складу 102 установ кількістю 15054 од.зб. при плані 2640 (570%);

• номенклатур справ 54 установ кількістю 40201 статті при плані 17280 (232%);

• актів про вилучення до знищення документів, що не внесені до НАФ 99 установ кількістю 12838 позиції акта при плані 2160 позицій (594%);

• положень про архівні підрозділи, експертні комісії, служби діловодства у кількості 79 одиниць при плані 36 (219%);

інструкцій з діловодства 65 установ кількістю 291 друкований аркуш при плані 36 (808%) (Значне перевищення планових показників з розгляду інструкцій з діловодства пов’язано з виконанням установами-фондоутворювачами Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р.).


Положення про ЕК погодили 40 установ – Міністерства: соціальної політики України, надзвичайних ситуацій України, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, вугільної промисловості та енергетики України; Комітет з державних премій в галузі науки і техніки; Національні комісії: з питань регулювання зв'язку і інформатизації України, комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, з цінних паперів та фондового ринку; Рахункова палата України; Державні служби: статистики України, з питань протидії Віл-інфекції/СНІДУ та інших соціально-небезпечних хвороб, з лікарських засобів, з контролю за наркотиками, з питань захисту персональних даних; Державні інспекції України: з питань захисту прав споживачів, з контролю за цінами, навчальних закладів України, ядерного регулювання України, техногенної безпеки, державна екологічна інспекція України; Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”; Державні агентства України: з управління державними корпоративними правами та майном, рибного господарства, лісових ресурсів, з управління зоною відчуження, Державне космічне агентство України, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності; Державний центр зайнятості; Національна академія педагогічних наук України, Науково-дослідного економічного інституту, Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту МНС України; Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”; ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”; Державні підприємства: “Державний резервний насіннєвий фонд України”, “Укравтогаз” НАК “Нафтогаз України”, “Центр громадської безпеки 112”; Перший Спеціальний регіональний центр швидкого реагування МНС України; Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України; Положення про архів погодили Міністерства: соціальної політики України, надзвичайних ситуацій України, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, енергетики та вугільної промисловості України; Генеральна прокуратура України; Фонд державного майна України, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні; Державний комітет телебачення та радіомовлення України; Державний департамент страхового фонду документації; Державна служба України з лікарських засобів; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Рахункова палата України; Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”; Державні агентства України: з управління корпоративними правами та майном, лісових ресурсів; Державні інспекції: ядерного регулювання України, техногенної безпеки, з контролю за цінами; Державний центр зайнятості; Державна іпотечна установа; Національна акціонерна компанія “Надра України”; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут; Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”; Український науково-дослідний інститут цивільного захисту; Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України; ПАТ “Державний ощадний банк України”; Державне підприємство “Укравтогаз” НАК “Нафтогаз України”, Перший Спеціальний регіональний центр швидкого реагування МНС України, Державне підприємство “Центр громадської безпеки 112”; Положення про служби діловодства – Державне агентство земельних ресурсів України, Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України , Державне підприємство “Укравтогаз” НАК “Нафтогаз України”, Перший Спеціальний регіональний центр швидкого реагування МНС України, Державне підприємство “Центр громадської безпеки 112”).


Погоджено інструкції з діловодства 65 установ, серед них: Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Міністерство культури України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство аграрної політики і продовольства України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Антимонопольний комітет України, Конституційний Суд України, Фонд державного майна України, Пенсійний фонд України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна митна служба України, Державна податкова служба України, Державна архівна служба України, Державна казначейська служба України, Державна служба молоді та спорту України, Державна служба інтелектуальної власності України, Державна реєстраційна служба України, Державне управління справами, Державна адміністрація залізничного транспорту України, Державне агентство України з інвестицій та управління національними проектами, Державна інспекція з контролю за цінами та інші.


На виконання наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 “Про затвердження Переліку типових документів , що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів” на опрацювання до відділу формування НАФ та діловодства надійшли проекти зведених номенклатур справ Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державного управління справами, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державного агентства земельних ресурсів України, Центральної виборчої комісії, Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Державної митної служба України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Національної ради телебачення та радіомовлення України, Вищого господарського суду України, Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, Державної іпотечної установи, Національної акціонерної компанії “Надра України”, Національної радіокомпанії України, Державного експортно-імпортний банк України. В результаті розгляду ЕПК ЦДАВО України були погоджені зведені номенклатури Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Центральної виборчої комісії, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної іпотечної установи, Національної радіокомпанії України, Державного експортно-імпортного банку України.


У порівнянні з минулим роком кількість розглянутих на ЕПК документів зросла на 66%.

На засіданнях звуженого складу ЕПК ЦДАВО України:

* погоджено 1273 позицій номенклатур справ секретного діловодства на 2012 - 2013 рр. Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України , Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової служба України , Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Державної фінансовій інспекції України, Державного агентства автомобільних доріг України, Державної реєстраційної служби України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорту, Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Фонду державного майна України, Державного концерну “Укроборонпром” ,Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

*схвалено, 103 заголовки описів секретних справ постійного зберігання: Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, Адміністрації Президента України, ПАК “Національної акціонерної компанії “Надра України””, Державного комітету України у справах національностей і міграції, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Міністерства інфраструктури України, Генеральної прокуратури України.


У 2012 р. працівники архіву брали участь у засіданнях експертних та ліквідаційних комісій державних органів, підприємств, установ і організацій (19 засідань при плані 12), зокрема, у засіданнях ЕК: Апарату Верховної Ради України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної служби фінансового моніторингу, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Державної інспекції навчальних закладів, Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Державного агентства автомобільних доріг України, Українського інституту промислової власності; засіданнях ліквідаційних комісій: Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг України (4 засідання), Національної комісії регулювання електроенергетики, Національної комісії регулювання зв'язку, Державної служби зв'язку, Державної гідрометеорологічної служби, Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Державної служби туризму і курортів, Державної інспекції з енергозбереження.


Співробітниками відділу формування НАФ та діловодства надавалась методична та практична допомога з науково-технічного опрацювання документів. На договірних засадах упорядковані документи кількістю 3656 справ (в т. ч. 2527 постійного зберігання, 1129 з особового складу) 7 установ-фондоутворювачів: Міністерства фінансів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України; Антимонопольного комітету України, Міністерства культури України, Державної фінансової інспекції України, Інституту промислової власності.ІІІ. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду


Для забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ, на виконання наказів і розпоряджень Укрдержархіву, пріоритетних завдань 2012 р. в архіві здійснювалися заходи, спрямовані на поліпшення умов зберігання та організації обліку документів, чіткого дотримання правил користування документами, протипожежної безпеки.

У 2012 р. перевіряння наявності та стану справ здійснювалося відповідно до Профільної програми ЦДАВО України щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 рр., розробленої згідно з наказом Держкомархіву України від 10.11.2009 р. №190. Відповідно до перспективних планів роботи секторів фондів відділу забезпечення збереженості та обліку документів перевірено 119953 справи з оформленням їх результатів і складено 292 акти (план 115200 справ, 290 актів). Співробітниками відділу режимно-секретної роботи перевірено 5469 секретних справ, складено 14 актів на фонди. Загальна кількість перевірених справ – 125422. Також відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, працівниками архіву, які мають допуск та доступ до державної таємниці, проводилось щомісячно перевіряння наявності документів і справ з грифом “особливої важливості”, щоквартально – перевіряння наявності документів з грифом “цілком таємно” і “таємно” в поточному діловодстві відділу режимно-секретної роботи.


З метою виявлення справ, що можуть містити унікальні документти, перегляднуто по аркушно 4679 справ (план 4520 справ ).

Унікальних документів не виявлено, тому Анотований перелік унікальних документів НАФ не доповнювався.


Підготовлені до ремонту, реставрації та оправи справи на 122317 арк. та передано 1460 справ на ремонт і оправлення та 240 справ — для дезінфекції на 99353 арк. за фондами: ф. 1 (Верховна Рада України), ф. 79 (Українська державна меліоративно-будівельна контора Народного комісаріату земельних справ УСРР), ф. 166 (Міністерство освіти України), ф. 177 (Державне видавниче об’єднання України), ф. 341 (Уповноважений Головного митного управління Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР із боротьби з контрабандою в Україні), ф. 539 (Міністерство народного контролю УРСР), ф. 1078 (Головне управління Генерального штабу УНР), ф. 4051 (Українське представництво Всесоюзного об'єднання з торгівлі з іноземцями), ф. 5250 (Український національний фонд „Взаєморозуміння і примирення”). Відділом режимно-секретної роботи передано для дезінфекції 239 секретних справ. Після повернення справ з ремонту та реставрації перевірено нумерацію 84719 арк. (план 75000),


Підготовлені до консерваційно-профілактичного оброблення 293 од. обл., 3600739 кадрів страхового фонду (далі – СФ) (план – 228 од. обл., 3009600 кадрів).

Підготовлені до мікрофотокопіювання справи на 181969 арк. і до оцифровування — 118978 арк. та оформлено замовлення на 1819 справ (план 126000 і 102000 арк. на 1700 справ); виготовлені мікрофільми СФ з 713 справ на 109433 арк. та оцифровані 1132 справи на 56731 арк. за фондами: ф. 1 (Верховна Рада України) та ф. 3206 (Рейхскомісаріат України).

У зв’язку з прийманням документів на державне зберігання закартоновано 8868 справ при плані 6600 справ. Виготовлені 4033 ярлики на документи з паперовою основою та замінено 512 ярликів на бюксах з мікрофотокопіями.


Проведено розшук відсутніх справ за списком справ, що перебувають в розшуку, та виявлено 9 справ. Відповідно до плану розпочато розшук відсутніх справ за ф. 2605 (Українська республіканська рада професійних спілок), ф. 337 (Державний плановий комітет УРСР) та за ф. 423 (Міністерство торгівлі України та його попередники: наркомати і уповноважений внутрішньої і зовнішньої торгівлі та постачання УРСР) (об'єднаний фонд) – позапланово. Здійснено перевіряння наявності справ за описами, в яких є відсутні справи, в результаті чого у ф. 337 виявлено три із 5 відсутніх справ.


З метою відновлення згасаючих та слабоконтрастних текстів переглянуто 547 справ, відновлено 147 арк.

Продовжувалась робота з виявлення документів, що мають в зовнішньому оформленні або в додатках до них матеріальні цінності. Відповідно до рішення колегії ЦДАВО справи, що містять матеріальні цінності, оцифровані і з них виготовлено фотокопії та сформовано справи для користування в читальному залі.

З метою вчасного запобігання ура-женню справ біологічними шкідниками про-ведено обстеження документів на біоураження.

Виявлені 74 справи, ймовірно уражені грибком, передано до ДЦЗД для обробки разом зі справами, з якими вони зберігаються в коробці.

Складено щорічний звіт про виконання плану заходів згідно з додатками 2-5 до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 рр.


Для забезпечення оптимальних умов зберігання документів здійснювався постійний контроль за температурно-вологісним режимом та протипожежною безпекою у сховищах. Сховища архіву, де зберігаються документи на паперових носіях, забезпечені протипожежною сигналізацією з підключенням до пульту пожежного спостереження. 24.07.2012 р. разом із спеціалістами Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України (далі – ДЕКС), які відповідальні за експлуатацію пожежної сигналізації, було проведено випробування датчиків пожежної сигналізації (РІД-6) у сховищах ЦДАВО, про що було складено акт. 10.05.2012 р. проведено огляд технічного стану вуглекислотних автономних станцій пожежогасіння у сховищах і коридорах архіву, що також відображено в акті. У листопаді 2012 р. перезаряджено 53 вогнегасники. Сховища, де зберігається страховий фонд, обладнано спеціальними металевими стелажами.

Завідуючими секторами фондів відділу забезпечення збереженості та обліку документів протягом вересня 2012 р. проведено перевіряння комплектів ключів та умови їх зберігання у відповідального чергового, спільно з ДЕКС проведено навчання з відповідальними черговими щодо дій під час надзвичайної ситуації.

Для оптимального розміщення справ в архівосховищах у звітному році придбано за рахунок коштів спецфонду 23 стелажі (які встановлено у сховищах 1, 2 відсіку 12-го поверху та 2 відсіку 5-го поверху. Також закуплено 350 стандартних та 150 нестандартних коробок для кар тонування прийнятих справ.

Відповідно до надходжень фондів та їхніх частин внесено зміни до облікових документів, складено аркуші фондів на нові фонди. Продовжувалась робота з удосконалення та перескладання аркушів фондів, упорядкування картотек. На виконання Перспективного плану перевіряння наявності та стану справ, страхового фонду документів та облікових документів ЦДАВО України на 2010-2014 рр. проводилося уточнення обсягів фондів, вивіряння описів та складання підсумкових записів до них. Складено та перескладено 626 аркушів фонду, 1053 картки для алфавітної, номерної картотек, картотеки об'єднаних фондів. З метою полегшення оформлення результатів перевіряння наявності та стану справ, внесення змін до облікових документів за актами експертизи цінності, вивірено і складено підсумкові записи до 58 описів, уточнено обсяги 13 фондів. Опрацьовано 486 справ фондів, до яких включено облікові документи з історії фондоутворювачів та формування фонду (план – 360 справ фондів).


З метою уточнення облікових даних за результатами попередніх перевірянь для внесення їх до зведених відомостей перевірено наявність мікрофотокопій фонду користування у кількості 3840 бюксів при плані 3000.

Взято на облік 93250 слайдів оцифрованих документів. Забезпечено своєчасне складання описів СФ на 126680 кадрів (що відповідає плановому показнику).

До бази даних “Архівні фонди України” у 2012 р. внесено 15 нових фондів (№№ 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293с, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303), що надійшли до архіву, а також зміни і уточнення за новими надходженнями до частин фондів, розсекреченням документів, переробкою описів тощо (кількість справ, дати документів, перейменування фондоутворювачів).

Підготовлено та вчасно передано до Укрдержархіву Відомості про зміни у складі та обсязі фондів станом на 01.01.2012 р.


Згідно з вимогами користувачів читального залу та працівників архіву видано 47908 справ, 11711 описів, 6076 бюксів мікрофотокопій. Співробітникам відділу режимно-секретної роботи, працівникам архіву, а також дослідникам видано секретні справи у кількості 999 справ та 521 опис.

У 2012 р. на виконання вимог Закону України 01.06.2010 №2297-VІ “Про захист персональних даних” та наказу Держкомархіву від 17.12.2010 р. №204 “З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 16 2010 р. “Про забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду у процесі користування ними” наказом директора ЦДАВО України від 27.03.2012 р. № 19 був затверджений “Порядок ведення відео спостереження у секторі користування документами відділу використання інформації документів ЦДАВО України”.ІV. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів Національного архівного фонду


У 2012 р. робота відділу довідкового апарату була спрямована на створення і удосконалення довідкового апарату до документів, що зберігаються в архіві, інформаційне обслуговування користувачів каталогів; перероблення та упорядкування описів фондів, складання іменних покажчиків до фондів, проведення подокументної і поодиничної каталогізації справ та науково-дослідній діяльності. Всі напрацювання відділу можна розглядати як результат виконання одного з пріоритетних завдань ЦДАВО України: забезпечення поетапного переведення в електронну форму довідкового апарату з метою створення сучасної пошукової системи архіву, зокрема й розміщення на сайті архіву анотованого реєстру фондів ЦДАВО України.


З метою удосконалення та перероблення описів документів складено 3038 заголовків справ управлінської документації за фондами: ф. 905 Державний сенат Української Держави (оп. 2 т. 1, 2 ); ф. 2537 Міністерство шляхів сполучення Української Народної Республіки (оп. 1); ф. 2997 Надзвичайна Галицька комісія із боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та зловживанням на службі (оп. 1); ф. 4146 Державний сенат Української Народної Республіки (оп. 1).

При упорядкуванні документів відділом формування НАФ та діловодства складено 2527 заго-ловків справ управ-лінської документації, 1129 заголовків на особові справи.


Відділом довід-кового аппарату поза-планово відредагова-но 380 заголовків справ особового по-ходження за фондами:

ф.1876 Євтимович Варфоломей Пимонович (1888 1950) - військовий і громадсько-політичний діяч, член Союзу гетьманців-державників, полковник армії УНР;

ф. 3814 Огородник Яків Андрійович (1894 1930) - член Ради республіки УНР, доктор історії Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в м. Празі;

ф. 3815 Ткаченко Михайло Якович (1905 );

ф. 3821 Григоріїв Мирослав Никифорович (1911 ) - художник-графік, журналіст;

ф. 3946 Федик Михайло - сотник Української Галицької армії, комендант команди Українського куреня в м. Празі;

ф. 3991 Осецький Олександр Вікторович (1873 1936) - голова військової місії УНР в Бельгії, генерал-хорунжий армії УНР;

ф. 3999 Хилецький Володимир Дмитрович (1899 ) - підполковник армії УНР;

ф. 4000 Мартос Борис Миколайович (1879 1977) - член Української Центральної Ради, генеральний секретар земельних справ (УЦР), міністр фінансів, Голова Ради народних міністрів УНР (Директорія), професор Української господарської академії в м. Подебрадах та Українського вільного університету в м. Празі;

ф. 4002 Швець Федір Петрович (1882 1940) - член Української Центральної Ради, член Директорії, професор Українського вільного університету та Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в м. Празі;

ф. 4007 Шаповал Микола Юхимович (1886 1948) - член Української партії соціалістів-революціонерів, генерал армії УНР;

ф. 4012 Омел'янович-Павленко Михайло Володимирович (1878 1952) - генерал-полковник, командуючий діючою армією УНР, міністр військових справ УНР у екзилі;

ф. 4023 Шрамченко Левко Дмитрович (1877 1954) - професор Українського вільного університету в м. Празі.


Складено 7091 заголовок іменного покажчика до судових справ ф. 905 (Верховний сенат Української Держави), іменного покажчика до судових справ ф. 24 (Верховний суд УРСР), іменного покажчика ф. 331 (Уповноважений Комісії сприяння вченим РНК СРСР при РНК УСРР ), міжфондового покажчика «Законодавчі, нормативні та розпорядчі акти органів влади та управління України у 1917-1921 рр.». З метою виявлення відомостей для включення у покажчики переглянуто 3580 заголовків описів.


Складено, відредаговано, надруковано і звірено після друку 3418 заголовків справ управлінської документації та оформлено 24 описи.

Надруковано 30773 заголовки до оп. 1 ф. 5236 (Пенсійні справи персональних пенсіонерів республіканського значення). Розпочато роботу зі звіряння нового опису. Складено 24 акти про приєднання старих описів фондів особового походження та ф. 905 і 6 актів про перероблення/ удосконалення описів ф. 905.

У ході виконання планових завдань з каталогізації документів виготовлено 5390 карток на справи управлінської документації.

Проведено комплекс робіт з індексації, систематизації, друкування, включення до каталогів та редагування каталожних карток. Закаталогізовані справи обліковуються.

Проводилась робота з удосконалення систематичного (1170 карт.) та іменного (1460 карт.) каталогів.

Активно використовувались каталоги архіву користувачами та співробітниками – відповідно до журналу обліку до них зверталися 310 разів.

Запланована на 2012 р. робота зі складання заголовків на особові справи нового опису ф. 5250 (Український національний фонд «Взаєморозуміння і примирення» при Кабінеті Міністрів) не проводилася через об'єктивні причини: у зв’язку з великим обсягом перешифрування справ ф. 5236. Натомість складено заголовки іменного покажчика до судових справ ф. 24 за оп. 14 та відредаговано заголовки справ особового походження.V. Використання інформації документів Національного архівного фонду


Задоволення потреб громадян та суспільства в ретроспективній інформації залишається важливим напрямком роботи архіву.

У 2012 р. як і в попередніх роках, здійснювалося інформаційне забезпечення діяльності органів влади. Виконувались запити, виявлялися документи для Адміністрації Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генеральної прокуратури України, міністерств і відомств, державних обласних і районних адміністрацій, народних депутатів України, районних судів, адвокатів, пенсійних фондів України та інших держав.


На виконання наказів та розпоряджень Укрдержархіву, листів від державних установ і відомств та до визначних дат за звітній період підготовлено 31 тематичні переліки документів архіву:

• з історії українсько-німецьких відносин (Баварія-Україна);

• до відзначення 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака;

• про життя та діяльність українського письменника-фантаста, філософа, громадського діяча Бердника Олександра (Олеся) Павловича;

• про насильне вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи до Німеччини;

• про діяльність Першого Секретаря ЦК КПУ В. В. Щербицького;

• про життя та діяльність українського письменника, громадського діяча П. А. Загребельного;

• про ветеранів Великої Вітчизняної війни, які працювали у ЦДАВО України;

• про ударні комсомольські будови;

• до 100-річчя від дня народження керівника підпілля міста Києва Івана Даниловича Кудрі;

• про тимчасову нацистську окупацію м. Конотоп;

• про ратифікацію Договору 1990 р. між УРСР і РРФСР про засади взаємовідносин;

• про діяльність митрополита Одеського і Ізмаїльського, члена Священного Синоду Української Православної церкви Агафангела;

• про діяльність Центрального комітету Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту;

• до 130-річчя від дня народження Д. І. Дорошенка (1882-1951), українського політичного діяча, історика, публіциста, літературознавця;

• до 20 роковин від дня смерті О. П. Оглобліна (1899-1992) - українського історика, архівіста, громадського діяча, засновника і Голови Українського історичного товариства і Президента Української Вільної академії наук у США;

• до 130-річчя від дня народження І. І. Огієнка (1882-1972), українського богослова, поета, перекладача, державного діяча;

• до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту;

• до Дня працівників водного господарства;

• до Міжнародного дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця ;

• до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку про діяльність Державного комітету Ради Міністрів УРСР з телебачення та радіомовлення;

• до Дня працівників харчової промисловості;

• з історії Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.;

• до Дня Державного Прапора України;

• до 85-річчя від дня заснування футбольного клубу “Динамо”;

• до Дня працівників гідрометеорологічної служби;

• до Дня українського кіно про діяльність Державного Українського тресту кінопромисловості Державного Всесоюзного кінофотоб'єднання “Союзкіно” (1923-1932 рр.);

• до Всесвітнього Дня пошти;

• до Дня визволення України від фашистських загарбників;

• щодо загальної кількості народних депутатів Української РСР з 1938 р. по 1991 р. та кількість жінок серед них;

• про утворення урядів Української РСР з 1947 року по 1990 рік із загальною кількістю жінок у них;

• з історії Київського науково-дослідного інституту судової експертизи.


Підготовлено інформаційний лист для розміщення на сайті ЦДАВО України до Дня Державного Прапора України.

У 2012 р. до архіву надійшло 755 запитів (у 2011 - 836 запитів, у 2010 - 960 запитів), у тому числі тематичних 330 (у 2011 - 304, у 2010 - 314) та соціально-правових 425 (у 2011 - 532, у 2010 - 643). Всі запити виконано.


Аналіз звітів за 2011 р. виявив факт значного перевищення звітних показників виконання тематичних запитів відносно планових, тому планові показники виконання тематичних запитів на 2012 р. було збільшено. Але не зважаючи на це, фактичні обсяги тематичних запитів у 2012 р. все ж перевищують планові. Серед тематичних запитів переважають запити про надання копій указів, постанов, розпоряджень, наказів, протоколів вищих та місцевих органів виконавчої влади, копій положень, статутів, уставів, інструкцій, відомості про адміністративно-територіальний поділ. Продовжують надходити запити про підтвердження видачі документів на виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів, які належать тій чи іншій установі, про підтвердження права власності на будівлі, підтвердження прав користування земельною ділянкою, акти вводу в експлуатацію будівель, відомості про передачу адміністративних будівель на баланс інших установ тощо.


До архіву надходили й тематичні запити по документах, які знаходяться на секретному режимі зберігання. Виконано тематичні запити для Господарського суду міста Києва, Державної архівної служби України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Пенсійного фонду України, Стахановської міської ради Луганської області виконавчого комітету, Державної податкової служби України, Державного агентства резерву України. Використання інформації секретних справ здійснювалось відповідно до вимог “Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”.


Прийом громадян співробітниками відділу використання інформації документів, які відповідають за роботу зі зверненнями громадян, здійснювався щоденно у фойє архівного комплексу на першому поверсі. Для цього обладнано стіл, зроблено стенд з розміщенням Закону України ”Про звернення громадян”, зразків оформлення анкети-заяви, інформації про зміст соціально-правових та тематичних довідок, які надає архів, ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах, перелік категорій громадян, яким надаються пільги щодо оплати робіт (послуг), що виконуються ЦДАВО України. У 2012 р. співробітниками відділу використання інформації документів прийнято 233 громадянина, оформлено 236 анкет-заяв.


Позачергово розглядалися звернення соціально незахищених громадян, колишніх в’язнів гетто і концтаборів, репресованих, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, жінок, яким присвоєно звання “Мати-героїня”.


У 2012 р. в ЦДАВО України експонувались 10 підготовлених співробітниками архіву документальних виставок:

• До Дня пам’яті жертв Голокосту;

• До Дня Перемоги “Пам’ятаємо подвиг... Шануємо відданість... Архівісти на захисті Вітчизни”;

• До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

• До Дня Конституції України;

• До Дня прийняття Декларації про державний суверенітет України;

• До Дня Державного Прапора України;

• До Дня Незалежності України;

• До Дня партизанської слави;

• До 70-річчя початку звільнення України від німецько-фашистських окупантів;

• “Миттєвості життя архівів 2012”.

Крім того документи з фондів ЦДАВО України були представлені на виставках, які готувались разом з іншими архівами, а саме,

• на виставці, присвяченій українському письменнику, філософу О. П. Берднику”;

• до 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу С. А Ковпака.;

• на виставці, присвяченій керівнику підпілля м. Києва І. Д. Кудрі;

• на виставці, присвяченій українському письменнику, громадському діячу П. А. Загребельному.

В рамках науково-практичної конференції “Внесок працівників тилу воєнних років союзних республік СРСР у перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”, що відбулася в Московському будинку ветеранів в листопаді 2012 р., презентовано виставку “Внесок учасників війни - працівників тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.”, підготовану працівниками архіву за документами українських державних архівів та російських федеральних архівів.Інтерес до інформації документів ЦДАВО у 2012 р. виявили представники посольств України закордоном. Так, в лютому під час святкування 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Фінляндською Республікою в м. Гельсінкі презентовано виставку за документами архіву, що відобразили українсько-фінські відносини в 1918 — 1921 рр. і в роки Другої світової війни. В червні цього ж року в м. Анкара Посольством України в Турецькій Республіці спільно з Міністерством культури і туризму та Головним управлінням з питань преси та інформації Туреччини з нагоди відзначення 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Турецькою Республікою було проведено виставку копій архівних документів з фондів ЦДАВО України. Диск з виставкою до Дня Незалежності України було передано у серпні Посольству України в Сінгапурі.


Архів брав участь і у підготовці онлайнових виставок. На сайті Державної архівної служби у 2012 р. документи ЦДАВО представлено на виставках:

• До 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака (32 документи);

• 70-ті роковини початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. ( 25 документів);

• До 75-річчя від дня народження В. М. Чорновола (25 документів);

• Життя, творча та громадська діяльність П. А. Загребельного (32 документа).

На сайті ЦДАВО України експонуються виставки:

Олександр (Олесь) Павлович Бердник - український письменник-фантаст, філософ, громадський діяч (20 документів);

• С. А. Ковпак: 125 річниця з дня народження (19 документів);

• До Дня Конституції України (34 документа);

• Ветерани Великої Вітчизняної війни-співробітники ЦДАВО України (11 документів);

• До Дня Державного Прапора України ( 8 документів);

• До Дня Незалежності України (21 документ);

• Павло Архипович Загребельний – творча та громадська діяльність (32 документи);

• 70-ті роковини початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. ( 25 документів).

Активно використовується інформація архівних документів і в читальному залі. За звітний період для роботи в ньому оформлено 863 дослідників (у 2011 році - 638 дослідників, у 2010 році - 612 дослідників). З них іноземних громадян - 26 (у 2011 р. - 42, у 2010 р. - 42). У 2012 році кількість відвідувань становила 3590 (у 2011 році - 4576, у 2010 році — 4088).

Для користувачів видано 6452 описи, 25137 справ, 6029 мікрофотокопій документів.

Працівниками сектору користування документів та відділу забезпечення збереженості та обліку документів надано 1974 консультацій про склад та зміст документів архіву. У розпорядження дослідників надавалися також довідники та інша література, що знаходиться в читальному залі архіву.

У 2012 р. співробітники архіву взяли участь у підготовці і проведенні 2 радіопередач та 2 телепередач. Директор ЦДАВО України Н. В. Маковська надала коментарі до сюжету на тему “Архіви війни” для телеканалу “Інтер”. Журналістами телеканалу “Ера” відзнято сюжет до Дня незалежності України про документи архіву, які висвітлюють процес становлення української державності. Коментарі до документів надала заступник директора – головний зберігач фондів А. В. Обжелян. Провідним науковим співробітником сектора публікації документів К. І. Криворучко підготовлено 2 радіопередачі про життя й діяльність видатної поетеси, громадської діячки Олени Теліги: до 70-річчя від дня трагічної загибелі О. Теліги у Бабиному Яру (виступ відбувся у прямому ефірі радіопередачі “Ідеали сучасності” на радіо “Культура” 11 лютого 2012 р.) та до дня народження О. Теліги “В боях ранений, мій трагічний Київ” (запис вийшов в ефір 21 липня 2012 р. на Українському радіо “Культура” в передачі “Дзеркало душі”).


Співробітники ЦДАВО України протягом 2012 р. брали участь у засіданнях круглих столів. Так, 3 лютого 2012 р. заступник директора ЦДАВО України О. Б. Берковська та начальник відділу використання інформації документів О. Г. Єфремова представляли архів на круглому столі з питань відкритого доступу до документів радянського періоду, проведеного Державною архівною службою України. При обговоренні актуальних питань, 17 лютого 2012 р. начальник відділу використання інформації документів ЦДАВО України О.Г.Єфремова була присутня на круглому столі “Февральская революция: власть, оппозиция, народ. История и современность”, що пройшов в Російському центрі науки та культури (м. Київ) за ініціативи Посольства Російської Федерації та Представництва Росспівробітництва в Україні при підтримці Центру системного аналізу й прогнозування (Україна) і Українського філіалу Інституту країн СНД. 29 травня 2012 р. провідний науковий співробітник відділу використання інформації документів К. І. Криворучко виступила з доповіддю “Особовий фонд С. Сірополка у ЦДАВО України: склад і зміст” на засіданні круглого столу на тему “Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція в майбутнє”, присвяченого 140-річниці від дня народження відомого вченого, громадського й політичного діяча С. О. Сірополка (1872–1959). Організаторами заходу виступили Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Начальник відділу використання інформації документів О. Г. Єфремова та головний спеціаліст сектору публікації документів І. М. Мягкий брали участь у засіданні круглого столу на тему “Голодомор 1932-1933 років в Україні: підсумки та перспективи дослідження”, який відбувся 12 листопада 2012 р. у Національному музеї “Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні”.


Провідний науковий співробітник сектора публікації документів К. І. Криворучко також активно представляла архів на зустрічах із громадськістю. У 2012 році відбулися її виступи: на мітингу вшанування пам'яті видатної поетеси Олени Теліги та учасників похідних груп ОУН, розстріляних у лютому 1942 р. (21 лютого 2012 р. на території Меморіального комплексу “Бабин Яр”); на літературно-мистецькому вечорі “Олена Теліга: постать на тлі доби”, який відбувся у Будинку вчителя (м. Київ) за організації Фундації ім. О. О. Ольжича і Всеукраїнського жіночого товариства ім. О. Теліги (23 лютого 2012 р.); на вечорі пам'яті М. В. Плав'юка, останнього Президента УНР в екзилі, що відбувся у Будинку вчителя 29 березня 2012 р.; на мітингу вшанування пам'яті Олени Теліги та її побратимів, розстріляних гестапо у 1941–1943 рр. (21 липня 2012 р.).


Заступник директора ЦДАВО України О. Б. Берковська виступила з лекцією перед студентами Національної академії СБУ навчально-наукового інституту інформаційної безпеки про склад і зміст документів з історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945рр., які зберігаються в ЦДАВО України, та провела екскурсію по сховищах, де зберігаються ці документи.


Важливим елементом розширення доступу до джерельної бази ЦДАВО стало розміщення на сайті архіву у рубриці «Фонди» анотованого реєстру описів всіх фондів, що дозволяє користувачам ознайомлюватися з їх складом та змістом через мережу Інтернет поза межами читального залу.


VІ. Розсекречування документів Національного архівного фонду


З метою приведення грифів секретності колишнього СРСР у відповідність до вимог чинного законодавства в 2012 р. членами комісії з перегляду грифів секретності документів, що зберігаються в ЦДАВО України, проведено роботу з розсекречування документів фондів, а саме:

• ф. 3665 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, описи 4, 6, 9, 11 за 1918-1966 рр., у кількості 921 справа;

• ф. 2 Кабінет Міністрів України, опис 12 (документи Ради Міністрів УРСР за 1951 - 1960 рр.), у кількості 1316 справ;

• ф. 3040 Українська економічна нарада при РНК УРСР, опис 1 за 1926 рік, 1 документ (справа № 1552);

• ф. 3538 Українська республіканська комісія по обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими окупантами, опис 2 за 1943-1945 рр., у кількості 1 справа;

• ф. 4550 Колекція “Польські трофейні документальні матеріали про політичний та економічний стан УРСР в 1930-1939 рр.,” опис 1 за 1930-1939 рр., у кількості 18 справ;

• ф. 325 Всеукраїнська спілка скотарсько-молочарської кооперації “Добробут”, опис 2 за 1924-1930 рр., у кількості 50 справ;

• ф. 2344 Центральна рада спілки винахідників України, опис 5 за 1928-1938 рр., у кількості 34 справи;

• ф. 2602 Всеукраїнський комітет Всесоюзної професійної спілки гірників, опис 3 за 1921, 1927 рр., у кількості 3 справи;

• ф. 4403 Центральний і місцевий комітет польових поштово-телеграфних службовців Румунського фронту, опис 1, за 1917-1918 рр., у кількості 219 справ;

• ф. 3509 Управління по поставках адміністрації допомоги та відбудови Об'єднаних Націй при Раді Міністрів УРСР, опис 1, 2, 3 за 1944-1949 рр., у кількості 978 справ.

Підготовлено Переліки документів:

• ф. 288 Генеральна прокуратура України, опис 11 за 1954-1959 рр., у кількості 3726 заголовків;

• ф. 3207 Північне Українське ордена Леніна виробниче об’єднання “Північукргеологія”, опис 1 (документи Геологічного управління УРСР Комітету по справах геології при Раді Народних Комісарів СРСР) за 1929-1941 рр.), у кількості 1306 заголовків;

• ф. 4552 Заступник Головного уповноваженого Уряду УРСР по евакуації українського населення з території Польщі, опис 1 за 1944-1946 рр.;

• ф. 2344 Центральна рада спілки винахідників України, опис 5 за 1928-1938 рр. ( але не подано на затвердження у зв'язку з відсутністю державного експерта з питань таємниць).

На виконання листа Державної архівної служби України від 19 грудня 2011 р. № 1765/09 проведено роботу з перегляду грифа секретності 1 (одного) документу фонду 3665 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України за описом 5 у справі № 626 за 2004 р.

Таким чином, за 2012 р. комісією з перегляду грифів секретності документів ЦДАВО України було розсекречено 3541 справу і 76 документів.

Справи передано на загальне зберігання архіву.VІІ. Науково-дослідна та методична робота


Науково-дослідна та методичній робота головним чином спрямовувалася на вирішення завдань щодо розширення доступу до джерельної бази ЦДАВО України, підготовку та видання спільно з науковими установами збірників документів, досліджень, проведених співробітниками за документами архіву, оприлюднення інформації про склад і зміст архівних фондів.


Основними завданнями сектору публікації документів відділу використання інформації документів архіву, визначеними у плані науково-видавничої роботи ЦДАВО України та плані роботи на 2012 рік, були організація і підготовка до публікації документів НАФ, видання збірників документів та довідників.


У своїй роботі сектор підтримував ділові зв'язки з Українським науково-дослідним інститутом

архівної справи та документознавства, Державним архівом Російської Федерації (ДАРФ), Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою та іншими установами з питань спільної підготовки збірників документів та довідкових видань.


Продовжено роботу над збірником документів і матеріалів “Україна в 1918 р.: гетьман П. Скоропадський”. Виконавці: ДА РФ та ЦДАВО України. Загальний обсяг видання – 45 друк. арк. Збірник готувався на виконання наказу Державного комітету архівів України від 4 лютого 2011р. №9 “Про підготовку збірника документів “Україна у 1918р.: гетьман П. Скоропадський” та Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2011-2013 рр. Роботу в основному завершено.


Продовжувалась підготовка збірника документів і матеріалів з історії ЦДАВО України. Загальний обсяг видання – 25 друк. арк. Підготовлено – 15 друк. арк. Проведено виявлення документів за описами, справами, здійснено їх електронний набір та археографічне оформлення.


Йде робота над збірником документів і матеріалів церковної тематики. Загальний обсяг видання – 25 друк. арк. Підготовлено 17 друк арк. Підготовка збірника проводиться на виконання наказу Державного комітету архівів України від 18.11.2009 р. № 196 “Про участь державних архівних установ у відзначенні в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі”. Проведено виявлення документів за описами, справами, здійснено їх електронний набір, проведено формування розділів, археографічне оформлення набраних документів, складено до них текстуальні примітки.


Продовжується робота з підготовки Путівника по фондах ЦДАВО України. Загальний обсяг видання – 40 друк. арк. Проводиться за програмою “Архівні зібрання України” у межах серії “Путівники”. Проведено роботу над структурою Путівника, формуванням розділів, уточненням кількості фондів, які увійдуть до Т.1, складено описові статті до видання, проведено авторську правку рукописів.


Готується “Бібліографічний покажчик статей співробітників ЦДАЖР–ЦДАВО України”. Загальний обсяг видання - 5 друк. арк. Проведено формування розділів довідника, авторську правку рукопису та підготовку довідкового апарату.


Крім того, співробітники сектора публікації документів додатково до плану науково-видавничої роботи на 2012 р. брали участь у підготовці спільних видавничих проектів з установами та організаціями, зокрема у 2012 р. видано збірник документів і матеріалів “Науково-організаційні засади управління аграрною наукою України у роки Другої світової війни”, підготовлений спільно з Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України. Ініціатором підготовки спільного збірника документів і матеріалів виступила Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НАН України (лист від 05.07.2012 р. №500).


Загалом упродовж року співробітниками сектора публікації документів при підготовці збірників документів та довідково-інформаційних видань було переглянуто 59515 машинописних та 4148 рукописних заголовків описів; за справами – 71595 аркушів.


Протягом 2012 р. підготовлено наукові статті та публікації у ЗМІ. Директор архіву Н. В. Маковська підготувала у співавторстві з директором ДА м. Києва В. П. Купченко статтю “ХУІІ Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни” (опубліковано в журналі “Архіви України”, № 6, с. 173 -184). Головний спеціаліст сектору публікації документів І. М. Мягкий підготував наукову статтю “Підготовка радянських партизан і диверсійних загонів для дій в тилу ворога у 1941-1943 рр. та їх ефективність у боротьбі з окупантами (За матеріалами ЦДАВО України)”; Т. С. Водотика – статтю “Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва міст України часів індустріальної модернізації”, яку після доопрацювання рекомендовано до друку в 2013 році. Провідним науковим співробітником сектора публікації документів К. І. Криворучко були підготовлені стаття “Спогади юної українки про прощання з Батьківщиною” до 100-річчя з дня народження української поетеси Наталії Левицької-Холодної (для газети “Українське слово”) та добірка документів “Золотий гомін української пісні над світом” про Українську Республіканську капелу ім. О. Кошиця (для часопису “Розбудова держави”), але в 2012 р. ці матеріали не були опубліковані. К. І. Криворучко як співупорядник також взяла участь у підготовці книги “ Олена Теліга. Душа на сторожі. Твори” , яка вийшла в світ у 2012 р.: (К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 192 с.; іл.).


VІІІ. Фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення


Аналіз балансу архіву за звітний період по загальному фонду показав наступне: планом асигнувань та кошторисом затверджено на 2012 рік видатки в сумі 6377600,00 грн., фактично профінансовано видатків у сумі 6377600,00 грн.

• У тому числі: по КЕКВ 1111 (заробітна плата) — 4699200,00 грн., (в

2011 р. - 4111600,00 грн., в 2010 р. - 3555000,00 грн. ), КЕКВ - 1120 (нарахування на заробітну плату) — 1696950,00 грн., (в 2011 р. - 1467800,00 грн., в 2010 р. – 1274600,00 грн.), КЕКВ - 1131 (матеріали, обладнання, та інвентар) – 500,00 грн. (в 2011 - 5000,00 грн., в 2010 р. - 35400 грн.), КЕКВ 1134 (оплата послуг) — 1000,00 грн. Профінансовані кошти виконано в повному обсязі у сумі 6397650,00 грн.

• Середня зарплата працівників в 2012 р. склала:

• державних службовців: 5986, 31 грн.,

• не державних службовців: 3615, 43 грн.


Від надання платних послуг, за звітний період архівом отримано дохід у сумі 393412,53 грн. (відділ формування НАФ та діловодства — 325188,00 грн., відділ використання інформації документів — 68224,53 грн.), який використовувався на підставі затвердженого кошторису за спеціальним фондом на основну діяльність архіву. Протягом року кошти зі спеціального фонду архіву використовувалися на: погашення кредиторської заборгованості за КЕКВ 1131 – 7499,52 грн. (матеріали, обладнання, та інвентар), КЕКВ 1134 — 30,00 грн. (оплата послуг); оплату обслуговування комп’ютерної техніки, послуг зв’язку, Інтернету; передплату ЗМІ: Офіційний вісник України, журнал “Кадровик”, журнал “Заробітна плата”, “Бюджетна бухгалтерія”; службові відрядження працівників архіву; забезпечення поточної роботи архіву матеріально-технічними засобами, канцтоварами, госптоварами (108708, 18 грн.); закуплено основних засобів на суму 8556, 00 грн.; придбано 23 стелажі, 15 телефонів, 5 блоків живлення, 3 джерела безперебійного живлення, 35 халатів, печатки та ін. на загальну суму 38233, 20 грн.

Пропозиції щодо матеріально-фінансового забезпечення успішного рішення завдань, які стоять перед ЦДАВО України, враховані Укрдержархівом у бюджетному запиті на 2013 р.


Кадри

Робота з кадрами в ЦДАВО України здійснюється відповідно до планів роботи з кадрами та роботи з працівниками, що зараховані до кадрового резерву.

На 01.01.2013 р. у ЦДАВО України за штатним розписом налічується 88 посад. В архіві працює 85 співробітників, 92 % з них — жінки. 50 % працюючих є державними службовцями. Молодь віком до 28 років складає 16 %, 29 - 35 років — 24 %. Осіб пенсійного віку лише 10 %.


Повну вищу освіту мають 62 співробітники керівного складу та спеціалісти (частина з них — вищу історико-архівну, частина — фахівці з документознавства та інформаційної діяльності). Серед співробітників — 1 кандидат історичних наук, доцент, 1 — Заслужений працівник культури України.


В архіві створюються умови для всебічного поглиблення фахових знань працівників. В цьому році підвищили кваліфікацію на короткотермінових семінарах та двотижневих тематичних семінарах з управлінської діяльності — 5 працівників архіву. Згідно плану роботи з кадрами пройшли навчання в Інституті державного управління в сфері цивільного захисту завідувач сектора організаційно-кадрової роботи та головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства. Заступник директора — головний зберігач фондів пройшла навчання з питань протипожежної безпеки у навчально-виробничому центрі “Професійна безпека”. Один працівник з осіб керівного складу пройшов навчання підвищення кваліфікації при Національній Академії внутрішніх справ з питань боротьби з корупцією.


Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців дозволяє більш ретельно підбирати кадри з фаховою підготовкою. В певній мірі намагаємося поглиблювати фахові знання прийнятих на роботу працівників (проводяться інструктажі з техніки безпеки, ознайомлення з основними напрями роботи тощо). Як одну з форм набуття практичного досвіду, підвищення професійного рівня запроваджено стажування державних службовців. Для забезпечення добору кваліфікованих кадрів на держслужбу запроваджено формування кадрового резерву для заміщення посад державних службовців.


У І кв. п. р. проведено щорічну оцінку виконання своїх завдань державними службовцями за підсумками 2011 року, подано декларації про доходи за 2011 рік всіма держслужбовцями архіву.

Цілеспрямованою є робота архіву щодо охорони праці співробітників. У 2012 році укладено Колективний договір на 2012 — 2015 роки, до якого включені питання запобігання травматизму невиробничого характеру та охорони праці.


Старші зберігачі, зберігачі фондів та архівісти 1 категорії забезпечені спецодягом (у 2012 р. придбано 35 халатів). Сховища архіву забезпечені візками та драбинками. Використання енергозберігальних ламп дає змогу покращити якість освітлення у сховищах. Для запобігання вірусних захворювань та надання першої невідкладної допомоги у грудні придбано аптечки з необхідними медичними препаратами.


З метою поширення знань про охорону праці обладнано тематичний стенд, на якому розміщено законодавчі та нормативні документи. Проведено конкурс “Краще робоче місце”. Начальники структурних підрозділів спільно з інженером з охорони праці проведено тематичні заняття із співробітниками архіву щодо дотримання правил охорони праці на робочих місцях.


Як і у попередніх роках, архів проводив велику роботу серед студентів вищих навчальних закладів, що, з одного боку, допомагає професійний орієнтації майбутніх спеціалістів, з іншого – сприяє підвищенню кваліфікації співробітників архіву, яку проводять роботу зі студентами. За звітний період ЦДАВО України відвідали або пройшли практику близько 400 студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського Національного університету культури та мистецтв, Київського міжнародного університету, університету “Україна”, Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв, Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії СБУ, Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. Для них було проведено оглядові лекції-екскурсії по архіву, організовано проходження виробничої практики (Н. Маковська, А.Обжелян, О. Берковська, С. Савлук, Н. Губенко, О.Єфремова). Заступник директора О. Берковська провела практичні заняття зі слухачами потоку підвищення кваліфікації працівників РСО державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, які проходили навчання в Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії СБУ.


Питання роботи з кадрами систематично заслуховуються на засіданнях колегії. Так, у 2012 році на засіданні розглядались питання дотримання співробітниками архіву вимог Закону України «Про державну службу»; про організацію роботи з кадровим резервом; про організацію роботи з охорони праці. Дбаємо й про відпочинок співробітників. У 2012 році було організовано екскурсію до м. Прилуки. Взяли участь у підготовці та проведенні щорічного свята “Весна в Плютах” в Архівно-музейному комплексі “Літературно-мистецькі Плюти”. Проведено святкування державних та професійного свят. До новорічних свят дітям співробітників, які не досягли 14-річного віку придбано подарунки та квитки на новорічні вистави.


ІХ. Впровадження нових інформаційних технологій


Загальна кількість комп’ютерів в архіві на сьогодні – 37. Всі комп'ютери об'єднані в локальну мережу, за виключенням комп'ютерів відділу режимно-секретної роботи, фінансово-економічного відділу (з урахуванням специфіки роботи) та відділу формування НАФ і діловодства (робочі кабінети відділу розташовані в іншій будівлі). Для підтримки та контролю за функціонуванням локальної мережі встановлено локальний сервер. На всі комп'ютери архіву встановлено програмне комп'ютерне забезпечення з відкритим ліцензійним кодом Open office. Комп'ютер відділу режимно-секретної роботи обладнаний сертифікованою комплексною системою захисту інформації (КСЗІ): ПКЗ "Рубіж", на всі комп'ютери встановлено антивірусний захист Symantec Endpoint Protection v. 11.0.


Використання комп’ютерної техніки сприяє підвищенню ефективності роботи, хоча впровадження нових інформаційних технологій не можна вважати системним, матеріальна база все ще не є достатньою, особливо зважаючи на зростаючі обсяги робіт з використання інформації документів. В той же час обсяги оцифрованих документів викликають необхідність удосконалення довідково-пошукового апарату до них та обладнання читального залу комп'ютерною технікою для використання цифрових копій користувачами.


У 2012 р. до бази даних «Архівні фонди України» внесено 15 нових фондів, що надійшли на зберігання до архіву, а також зміни та уточнення, пов’язані з новими надходженнями до частин фондів, розсекреченням документів, переробкою описів тощо. Обсяг бази станом на 21.12.2012 р. – 23,1 МгБ.


В 2010 році в архіві розроблено та опубліковано власний сайт, який в майбутньому має стати складовою частиною загальної бази даних ЦДАВО України. Сайт функціонує відповідно до Положення про сайт ЦДАВО та Регламент його функціонування. З 01.12 2011 року в архіві створено окремий структурних підрозділ — сектор інформаційних технологій, визначено відповідального за підтримку сайту. Важливим елементом розширення доступу до джерельної бази ЦДАВО стало розміщення на сайті архіву у рубриці «Фонди» анотованого реєстру описів всіх фондів, що дозволяє користувачам ознайомлюватися з їх складом та змістом через мережу Інтернет поза межами читального залу.Х. Міжнародне співробітництво


Одним з напрямів діяльності ЦДАВО України у звітному періоді була й реалізація положень Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” стосовно міжнародного співробітництва в архівній справі. У 2012 р. співробітники архіву брали участь у міжнародних зустрічах, наукових конференціях, у робочому порядку (під час відвідання зарубіжними колегами та дослідниками ЦДАВО України) здійснювався обмін архівною інформацією.


Як і у минулому році, ЦДАВО України продовжував співпрацювати з міжнародними організаціями в галузі гуманітарних проектів відносно жертв Другої світової війни. По-перше, це стосується участі в реалізації проекту «Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані. Дослідження питань Другої світової війни та повоєнного періоду”, який здійснюється у рамках Угоди між Держкомархівом України та Об’єднанням «Саксонські меморіали» від 19.02.2004 р. 22 лютого 2012 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська та заступник директора О. Б. Берковська взяли участь у зустрічі керівництва ЦДАВО України, Державного архіву Київської області, Галузевого архіву СБУ з представником Центру документації при об'єднанні Саксонські меморіали Александром Харитоновим.

У ході зустрічі обговорено питання подальшої співпраці по створенню бази даних про долю радянських військовополонених в роки Другої світової війни. Попередньо було досягнуто домовленостей про передачу з ДА Київської області до ГА СБУ для виготовлення цифрових копій документів про військовополонених та інтернованих; передачу цифрових копій з ГА СБУ до ЦДАВО України для подальшого опрацювання. З технічних причин копії не були протягом 2012 р. передані, тому робота по наповненню бази даних не проводилась.


Продовжується робота відповідно до Угоди про міжнародне співробітництво між ЦДАВО України та Генеральним секретаріатом Німецького Червоного Хреста – Службою розшуку, м. Мюнхен.


Наприкінці 2011 року ЦДАВО України та ДА РФ підписали Договір про спільну підготовку збірника документів “Україна у 1918 р.: гетьман П. Скоропадський”. Термін дії Договору визначений до 31 грудня 2012 р. у 2012 році продовжено роботу над збірником документів. Загальний обсяг видання – 45 друк. арк. Збірник готувався на виконання наказу Державного комітету архівів України від 4 лютого 2011 р. № 9 “Про підготовку збірника документів “Україна у 1918 р.: гетьман П. Скоропадський” та Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2011-2013 рр.


Досить активною є участь архіву у міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, форумах, зібраннях:

• 15 травня 2012 р. відбулась урочиста церемонія підписання Меморандуму про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією державних архівів Баварії. В рамках заходу директор ЦДАВО України Н. В. Маковська представила членам баварської делегації оригінали архівних документів з фондів ЦДАВО України, що висвітлюють історію українсько-баварських відносин;

• 28–31 травня 2012 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська взяла участь у щорічній тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів державних архівних установ цих держав (м. Ужгород);

• 19-24 серпня 2012 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська в складі делегації українських архівістів на чолі з головою Державної архівної служби України О. П. Гінзбург взяла участь у ХVІІ Міжнародному конгресі архівів у Брісбені (Австралія);

• 25 вересня 2012 р. на виконання домовленостей, досягнутих між Державною архівною службою України та Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) директор ЦДАВО України Н. В. Маковська та заступник директора О. Б. Берковська взяла участь у зустрічі з делегацією російських архівістів;

• заступник директора ЦДАВО України О. Б. Берковська та начальник відділу довідкового апарату О. М. Редько взяли участь у науково-практичній конференції «Внесок працівників тилу воєнних років союзних республік СРСР у Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», яка проходила 21 листопада 2012 року у Москві у Московському Будинку ветеранів війни та Збройних сил. Було представлено експозицію документальної виставки за матеріалами українських державних та російських федеральних архівів;

• 12 грудня 2012 р. на виконання наказу Державної архівної служби України № 184 від 05.12.2012 р. директором ЦДАВО України Н. В. Маковською в складі делегації українських архівістів на чолі з Головою Державної архівної служби України О. П. Гінзбург Посольству України в Австрії передано перелік фондів та копії документів ЦДАВО України про українсько-австрійські відносини;

• провідний науковий співробітник відділу використання інформації документів К. І. Криворучко виступила з доповіддю “Варшавський осередок української еміграції: сузір'я українських поетів (на матеріалах ЦДАВО України)” на Другій Міжнародній науково-практичній конференції “Міграція у контексті цивілізаційної трансформації України і світу”, яка відбулася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Виставки
Куренівська трагедія 13 березня 1961 року: причини і наслідки детальніше…
Новини
Свято 8 березня

Директор архіву Н. В. Маковська привітала співробітниць архіву з 8 березня

детальніше…
21 лютого 2013 року

Відбулось розширене засідання колегії ЦДАВО України

детальніше…
6 лютого 2013 року

Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Т. П. Папакіна провела консультації та практичні заняття для представників Галузевого державного архіву Держспецзвязку, під час яких їх ознайомлено з умовами зберігання та доступу до облікових документів, веденням окремих облікових документів. Особливу увагу було звернено на порядок ведення справ фондів.

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
© «Архівні інформаційні системи»
© ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии